Cymorth a chwnsela ffôn | Education Support
Coronavirus update: We continue to be here to provide mental health and wellbeing support to all education staff.

Cymorth a chwnsela ffôn

English 

Waeth beth rydych chi'n ei brofi, rydyn ni yma i chi bob amser, ddydd neu nos, trwy'r amser. Ffoniwch ni. Byddwch chi'n teimlo'n well.

Yn yr amseroedd digynsail hyn rydyn ni yma i chi. Waeth beth rydych chi'n ei deimlo, mae ein llinell gymorth gyfrinachol am ddim yma bob amser 24/7. Ddydd neu nos, mae ein cwnselwyr hyfforddedig yma i wrando arnoch heb eich beirniadu a'ch helpu i ddod o hyd i ffordd ymlaen, beth bynnag fo'ch pryderon neu'ch gofidiau a theimlo'n well.

Ledled y DU: 08000 562 561 ddydd neu nos  
Testun: 07909 341229 (atebir o fewn 24 awr)

Mae ein llinell gymorth am ddim ac ar gael i bob athro, darlithydd a staff mewn addysg (cynradd, uwchradd, addysg bellach neu uwch) sy'n gwasanaethu ac wedi ymddeol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn.

LAWRLWYTHO POSTER LLINELL GYMORTH

Gwyliwch a rhannwch y fideo byr hwn

Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Sylwch: Dyma ein rhif llinell gymorth am ddim. Os yw'ch ysgol neu sefydliad wedi prynu Rhaglen Cymorth i Weithwyr (EAP) ffoniwch y rhifau a ddarperir ar eich taflenni a'ch cardiau waled i gael mynediad i'r ystod lawn o wasanaethau ychwanegol a gynigir. Os nad oes gennych y rhif, cysylltwch â servicedelivery@edsupport.org.uk gydag enw eich sefydliad a'ch cod post. 

Cwestiynau cyffredin

Beth sy'n digwydd pan fyddaf yn ffonio?  
Bydd aelod o'n tîm cymorth cyfeillgar yn gofyn pam eich bod yn galw ac yn dewis y person gorau i chi siarad ag ef. Yn dibynnu ar eich anghenion, gallent:

 • ddelio â'ch galwad yn bersonol a chynnig cefnogaeth emosiynol ar unwaith
 • cynnig cefnogaeth cynllun gweithredu (hyfforddi)
 • eich trosglwyddo i un o'n cwnselwyr hyfforddedig ac achrededig ar gyfer cwnsela
 • eich cysylltu ag un o'n gwasanaethau eraill fel grantiau neu wybodaeth
 • cynorthwyo gydag atgyfeirio am driniaeth hirdymor (er enghraifft, at eich meddyg teulu)

Faint yw cost galwad?  
Erbyn hyn mae rhifau 08000 am ddim o linellau tir a ffonau symudol y DU.

Gyda phwy y byddaf yn siarad?  
Bydd yr unigolyn yn gofyn rhai cwestiynau i ddarganfod mwy am eich sefyllfa ac efallai y bydd yn eich helpu i osod rhai nodau tymor byr i ddod o hyd i ffordd ymlaen.

Os oes angen cwnsela arnoch, byddwch yn siarad ag un o'n cwnselwyr achrededig Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP).

Os byddwch chi'n ffonio rhwng 8pm ac 8am byddwch chi'n derbyn cefnogaeth o'r tu allan i'r DU.

Pa wasanaethau ydych chi'n eu cynnig dros y ffôn?

 • Cymorth Emosiynol (cwnsela)  
  Gallai hyn fod yn y gefnogaeth ar hyn o bryd yn ystod un alwad ffôn neu hyd at chwe sesiwn o gwnsela ffôn gydag un o'n cwnselwyr achrededig
 • Cymorth Cynllun Gweithredu (hyfforddi)  
  Bydd ein hyfforddwyr yn eich helpu i ddatblygu cynllun gweithredu i ddatblygu'ch pryderon gan ddefnyddio'r modd GROW. Ystyr GROW yw Goal, current Reality, Options (neu obstacles), will (neu way forward).
 • Gwasanaeth cyfeirio (gwybodaeth a chyfeirio)  
  Mae ein hyfforddwyr wir yn deall y system addysg a bywyd yn yr ystafell ddosbarth. Ond os nad oes gennym yr ateb i'ch problem ein hunain, byddwn yn eich cyfeirio at rywun sy'n gwneud hynny.

A oes opsiynau ar-lein?  
Oes, gallwch gyrchu ein gwasanaethau trwy e-bost neu sgwrs fyw.

A yw'n gwbl gyfrinachol?  
Ydy. Ni fyddwn yn torri cyfrinachedd, oni bai:

 • bod risg i'ch iechyd a'ch diogelwch eich hun, neu i iechyd eraill; neu
 • os ydych chi wedi bod yn gysylltiedig â throsedd

A gaf i siarad â rhywun yn Gymraeg neu ieithoedd eraill?  
Rydym yn cefnogi dros gant o ieithoedd ychwanegol trwy gyfieithu byw. Mae rhestr lawn ar gael i'w darllen.

A gaf i alw o Ynysoedd y Sianel lle na allaf ddefnyddio rhifau 08000?  
Gallwch. Mae gennym rif amgen ar gyfer galwyr nad oes ganddynt rifau 08000. Defnyddiwch 020 8987 6212 yn lle.

A gaf i siarad â rhywun os ydw i'n cael anhawster clywed?  
Gallwch. Gallwch siarad ag ymgynghorydd trwy ein gwasanaethau sgwrsio byw neu e-bost.  

Pwy ddylwn i eu ffonio os oes gan fy ysgol neu goleg Raglen Cymorth i Weithwyr  
Os yw'ch ysgol neu sefydliad wedi prynu Rhaglen Cymorth i Weithwyr (EAP) ffoniwch y rhifau a ddarperir ar eich taflenni a'ch cardiau waledi i gael mynediad at yr ystod lawn o wasanaethau ychwanegol a gynigir.

Os nad oes gennych y rhif, cysylltwch â servicedelivery@edsupport.org.uk gydag enw eich sefydliad a'ch cod post.